Information om mobilfri skola

Till alla elever och vårdnadshavare!

I skollagen 2010:800 står det att alla elever ska tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Lärarna och övrig personal i skolan har ansvar för eleverna i skolan samt att det är viktigt att samarbete sker med elevernas vårdnadshavare för att skapa gemensamma förutsättningar för en trygg skolmiljö.

Skolan har vid Forum för samråd tagit upp med föräldrarepresentanterna att vi arbetar för en mobilfri skola. Detta innebär att inga elever tillåts att använda mobiltelefon inom skolområdet under skoldagen. Skoldagen börjar när man kommer in på skolområdet och avslutas när man lämnar skolområdet för att gå hem.

Beslutet är fattat av skolledningen tillsammans med elevhälsan. Alla klasser, elevråd, föräldraråd och skolpersonal har blivit informerade om beslutsprocessen.

Några av argumenten för en mobilfri skola är:

  • Elever som får meddelanden under lektionstid som gör att eleverna tappar fokus från skolarbetet.
  • Elever filmar/spelar in/fotograferar andra utan deras vetskap. Många elever känner sig otrygga, särskilt i omklädningsrummen. Man är orolig för att bli fotad och att fotot sedan sprids vidare.
  • Färre och färre elever gör rörliga aktiviteter på rasterna, man sitter istället och spelar på mobilen.
  • Skolan tillhandahåller Chrome book (dator) som kan användas till att översätta, slå upp saker mm.

Detta beslut gäller alla elever. Det bästa är om ingen tar med mobilen till skolan. Om eleverna ändå tar med sig mobilen ska den vara avstängd och inlåst i skåpet till skoldagens slut. Om man måste ringa kan man prata med en personal. Vi har fasta telefoner som man får ringa ifrån. Bryter man mot mobilförbudet beslagtas mobilen och lämnas till skolexpeditionen eller låses in i ett skåp i personalrummet. Eleven får hämta den efter skoldagens slut.

Vänligen

Skolledningen