Elevhälsan

Elevhälsan består av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator.

Välkommen tillbaks alla elever!

Skolsköterska
Pernilla Oderstål
0941-14125 el 070 -2154023
07.30 – 15.00 Måndag – Torsdag

Skolläkare
Mats Ullén
Tel: 0941-141 25
Träffas på skolan i samband med elevers obligatoriska undersökningar.

Skolkurator
Christina Hörling Lidberg
Tel: 0941-141 12, Mån-Tor
Mobil: 072-2247422

I Skollagen (2010:800) 3 kap” Barns och elevers utveckling mot målen” står det om barnens och elevernas lärande, utveckling samt särskilt stöd.

Skolan arbetar med IUP efter de direktiv som Skolverket har. Skolan använder också den mall  som finns på Skolverkets hemsida.

http://www.skolverket.se/bedomning/iup-med-omdomen

Skolverkets Allmänna råd när det gäller extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram används i skolan och mer finns att läsa på Skolverkets hemsida.

http://www.skolverket.se/regelverk/allmanna-rad/extra-anpassningar-1.196156

I Skollagen (2010:800) 4 kap ”Kvalitet och inflytande” står det beskrivet om samverkan med föräldrar. Skolan genomför 2 gånger / läsår Forum för samråd med representanter från föräldrarna och enheterna tillsammans med rektor.