Elevhälsan

Elevhälsan består av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator.

Välkommen tillbaks alla elever!

Skolsköterska
Pernilla Oderstål, 072 – 254 54 55
0941 – 141 25
07.30 – 16.00 Måndag – Fredag

Skolkurator
Dan Lundsten
Tel: 0941-141 02

Skolläkare
Mats Ullén
Tel: 0941-141 25
Träffas på skolan i samband med elevers obligatoriska undersökningar.

I Skollagen (2010:800) 3 kap” Barns och elevers utveckling mot målen” står det om barnens och elevernas lärande, utveckling samt särskilt stöd.

Skolan arbetar med IUP efter de direktiv som Skolverket har. Skolan använder också den mall  som finns på Skolverkets hemsida.

http://www.skolverket.se/bedomning/iup-med-omdomen

Skolverkets Allmänna råd när det gäller extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram används i skolan och mer finns att läsa på Skolverkets hemsida.

http://www.skolverket.se/regelverk/allmanna-rad/extra-anpassningar-1.196156

I Skollagen (2010:800) 4 kap ”Kvalitet och inflytande” står det beskrivet om samverkan med föräldrar. Skolan genomför 2 gånger / läsår Forum för samråd med representanter från föräldrarna och enheterna tillsammans med rektor.