2022-10-25

Höstens Föräldraforum 22-10-25

 1. Susanne hälsar oss alla välkomna och går i korthet genom vad Föräldraforum innebär. 
 2. Val av sekreterare : Inger Ahlqvist
 3. Genomgång av föregående av minnesanteckningar från vårens föräldraforum. Dessa finns även att läsa på hemsidan under rubriken Föräldraforum.
  Återkoppling på föregående minnesanteckningar med synpunkter om skolavslutningen kommer fram, bra och dåligt. Mycket föräldrar var närvarande vilket upplevdes positiv, Fikat rörigt, de små tyckte om hur skolavslutning var, synpunkter från äldre ungdomar om att de inte fick gå i precisions tåg – men de löste det genom att gå från Kommunhuset i tåg. Synpunkt på att det var politiskt förbund där- det var inget skolan hade tillåtit.
 4. Information från enheterna 

  Fritids: Meteoren många barn ett snitt på 33 st, försöker hitta alla ytor de kan för lek, har leklådor, har tavla med val, fikar omlott med raketen  eftersom de också är många, en aktivitet varje dag + väljartavlan, de har skapat trivselregler, önskelådan finns för barnen.

Raketen har jobbat ihop gruppen även de är många, haft fritidsmöte med barnen om regler, önskan om inköp av material, önskemål om vad de vill göra framöver, just nu är det halloween pyssel, framöver kommer ett samarbete med kulturskolan igång, byte av personal kommer att ske framöver när en lärare ska vara tjänstledig.

Förskoleklass: Jobbar med bokstäver 1/vecka,ljudning, sagoläsning återberätta med bilder, mattematik -siffertrolll, värdegrunden,hösttema, reflexer, bild provar olika tekniker, sång och rörelse

Lågstadiet:

1:a -Barnen hälsar via  Erika att vi lär oss att läsa , hur världen är, siffror, simma, åka skridskor, skriva noggrant, att vara med andra än sina vänner, lära sig samarbeta. 

2:a demokrati, skriva, räkna

3:a Jobbar med Klimat Kompis, parläsning, faktatext om djur, har sett teater.

Mellanstadiet: Jobbat med politik i hösten

6:a argumenterande texter, syror baser, jobbar inför de muntliga nationella

5:a kroppen , räkna bråk, judendom, oro på raster, skriver berättelser – den magiska dörren.

4:a agera tillsammans – värdegrund, den stora läsutmaning läsa och räkna minuter – tävlar om priser, geometri, vikingatiden, sett teater. 

Utvecklingssamtal påbörjat.

Högstadiet:

Läsning är viktigt och fortsätter även här.

½ dag används till omprov, att färdigställa uppgifter. Syfte är att gör det enklare för barn och lärare och att skola barnen i att ligga i fas med vad man ska göra. Detta kommer att ske 2 ggr/termin.

9:or – livlig klass jobbar med att skapa studiero, det går upp och ner med den.

8:or – liten klass, en klass som flyter på i skolan.

7:or – en stor grupp tjejer äter lite, jobbar med att få dem att äta mat. Lärarna håller koll på dem, De behöver jobba med gruppdynamik det finns grupper i klassen och grupptryck.  Fått flera tyskspråkiga elever – har startat upp en förberedelsegrupp. 

V. 47/48 har 9:orna har praktik

Sammanfattat: Studiero, gruppdynamik, mat och hälsa.

 1. Information från rektor:
  Anita och Susanne går rektorsutbildningen – Anki J hjälper till med vissa uppgifter.

Anita Fritids : Mycket barn, mycket jobb, rörs mycket, OBS. Kolla av era tider i Tempus vid lov – Då ska det inte vara delade turer utan hela dagar! V. 44 , Jullov osv.

Fritids har en arbetsförlagd student som jobbar 50% jobb 75% studier. 

Uppmaning till föräldrar – Efter att man slutat skolan och inte har fritids tid – så ska barnen gå hem och inte stanna på skolgården. Alltså viktig att det finns ett aktuellt schema på Tempus ex. vid ett brandlarm så behöver lärarna har koll på antal barn.

Susanne F-9: Utvecklingssamtal pågår.Nationella prov muntliga för klass 3,6,9 sv, eng, matte. 

Kommit en ny läroplan jobbas med, betyg och prövning jobbas med, förväntansdokument är nytt för i år vad man kan förvänta sig – barn, föräldrar och lärare.

Förberedelseklass startat i år. 

Klass 9 har prao, 

Hjälp till med sociala medier, telefon,dator. På högstadiet ny regel – om 3 beslag av mobiler från elev då lämnas den in på expeditionen och föräldrar får hämta ut den.

LUPPEN har gjorts i högstadiet + 6:an trygghet, hälsa och känslan av vår kommun. 92 st svar hittills – har bra synpunkter och önskemål. LUPP sker upp till 25 år.

En kommun fri från våld – Anki jobbar med detta, har jobbat både med barn och vuxna. Att våga agera om man se något som är fel. Vad är våld, att synliggöra 0 tolerans mot våld.

Projekt SPSM- en likvärdig skola riktad mot F-3, för att få till en bra lärmiljö.

Skolan är glad att badhuset fungerar för att kunna simma är ett krav i betygen.

 1. Frågor/synpunkter från föräldrarepresentanter:

Förskoleklass: Har ej fått inte in några 
1:an : Inga synpunkter
2:an:   -”-
3:an   -”-
4:an   Vill få skolan säkrare gällande fysisk och psykiska skador. Skolan jobbar för att 
          det inte ska ske incidenter – jobbar förebyggande men kan inte säkra upp till 
          100%
5:e     Vill ha inbjudan tidigare! För tvåvägskommunikation
          Matsituationen – barnen upplever att maten är sämre- barnen har tagit upp det 
          med skolan på elevråd. Frågan om frukt under dagen – att köpa under em. – 
          frukt-kupong, finns möjligheten? Susanne tar med sig frågan om frukten. Linda 
          önskar tydligare info vad barnen önskar kring maten.
          Föräldrarna har hört  av barn- Mycket vegetariskt, bara det inget kött alternativ. 
6:an:  Linbanan behöver spännas, Snurrplattan – behöver lagas
7:an
8:an – Tidigare utskick av inbjudan, Tydligare mål och bedömningsmål inför alla  
          områden.
9:an – Inga synpunkter

Mat, näring, barn, kost och hälsa: Diskussion om hur man samtalar kring detta med barn och föräldrar, för att inte skapa förtvivlan hos dem. 

 1. Avslutning 

/ Inger Ahlqvist