Elevhälsans medicinska insats

Så här arbetar Elevhälsans medicinska enhet i grundskolan
Skolhälsovård erbjuds till alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess man slutar åk 9. Elevhälsan är en fortsättning på den hälsovård som BVC erbjuder yngre barn.

Skolsköterskan
Har bokade hälsobesök samt öppen mottagning när inga elever är bokade. Som förälder kan du vända dig till skolsköterskan för råd i frågor som rör barnets hälsa. Vill du träffa skolsköterskan är det säkrast att boka tid i förväg, antingen via telefon eller mejl.

Skolläkaren
Har tidsbeställd mottagning på skolan. Ta kontakt med skolsköterskan för läkartid.

Samarbete
Skolsköterska och skolläkare samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor i skolan som rör barnens hälsa. Vi samarbetar med övrig elevvårdspersonal – skolpsykolog, kurator, specialpedagog, logoped och studie- och yrkesvägledare – när behov finns. Samarbete kan också ske med bland annat sjukvården genom vårdcentral eller sjukhus samt genom en SIP (Samordnad individuell plan). Samarbete kan även ske med IFO (socialtjänsten).

Tystnadsplikt och anmälningsplikt
Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt men även anmälningsplikt. Anmälningsplikten gäller vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa.

Att lära sig må bra
Under skoltiden vill vi att eleven skall lära sig förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår och även själv klara upp enkla sjukdomsproblem. Vi vill arbeta så att elevens kontakt med elevhälsan kan bidra till detta.

Hälsobesök och hälsoundersökningar
En del hälsoproblem är av det slaget att man inte upptäcker dem så lätt själv. Det gäller tex nedsatt syn, hörsel eller ryggsnedhet. Vid vissa åldrar sker därför hälsokontroller riktade mot sådana avvikelser. Andra typer av hälsoproblem, sådana som redan är kända genom BVC-kontroller eller andra kontakter med sjukvården eller genom vad du själv som förälder lagt märke till, vill vi också följa upp vid hälsosamtal och hälsobesök. Det kan tex gälla allergi, huvudvärksbesvär eller sömnproblem. Inför hälsosamtalet i Förskoleklass, åk 4 samt åk 7 får eleven svara på en enkät hemma, självständigt eller med hjälp av förälder

Specialkost
Det är viktigt att du som förälder inför varje läsår meddelar skolsköterskan om ditt barn
behöver specialkost. Skolsköterskan utfärdar då efter bedömning ett kostintyg och sänder det till skolköket. Viktigt är också att du meddelar skolsköterskan då ditt barn inte längre behöver specialkost.

Meddela lärare
Om ditt barn har synnedsättning, hörselnedsättning, allergi eller annat som är viktigt att
känna till, kom ihåg att meddela berörd lärare/fritidspedagog.

Vaccination
Vaccinationer ges hos skolsköterskan enligt vaccinationsschema, se rutinprogram. För att barnet ska få sitt vaccin måste båda vårdnadshavare eller ombud lämna medgivande till skolsköterskan. Ett medgivande, oavsett ja eller nej, måste lämnas in.

Vid sjukdom och andra hälsoproblem
Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta förebyggande. Vi vill hjälpa till att försöka lösa
problem som kan hänga samman med hur ditt barn har det i skolan, till exempel oklar
trötthet, eventuell syn- eller hörselnedsättning, magont, misstanke om mobbing, hög
skolfrånvaro med mera. Vi tycker också att det är bra att du kontaktar skolsköterskan om ditt barn har eller får sjukdomsbesvär som är av betydelse för skolsituationen, till exempel allergi eller infektionsbenägenhet. Skador som sker utanför skoltid hänvisas till regionen.
 
Vid akuta sjukdomsfall hänvisar vi er att ta kontakt med Åsele Sjukstuga, 1177 eller 112.
 
Du är välkommen
Föräldrar behöver följa med sitt barn på skolläkarbesöket i förskoleklass. Under övriga
hälsokontroller är föräldrar välkomna men det är inte ett krav. Har ni som föräldrar inte
möjlighet att följa med ert barn så får ni gärna ta kontakt med skolsköterskan.
 
Rutinprogram

FSK       Kontroll av syn, hörsel, längd & vikt. Hälsoenkät.
             Skolläkarbesök med hälso- och ryggkontroll.
ÅK 1      —————————————————————————————-
ÅK 2      Vaccination dos 2 mot Mässling, Påssjuka och röda hund. Tillväxtkontroll.
ÅK 3      —————————————————————————————-
ÅK 4      Hälsosamtal med skolsköterskan. Kontroll av tillväxt och rygg. Hälsoenkät.
ÅK 5      Vaccination för pojkar och flickor mot HPV. 2 doser, 1/termin.
ÅK 6      ——————————————————————————————
ÅK 7      Hälsosamtal med skolsköterskan. Kontroll av tillväxt och rygg. Hälsoenkät
ÅK 8      Vaccination dos 5 mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta.
ÅK 9      ——————————————————————————————