2023-05-03

Minnesanteckningar

Forum för samråd 3/5 2023

1. Mötets öppnande

Susanne hälsar välkommen

2. Val av sekreterare

Anki är självvald detta år

3. Föregående minnesanteckningar

Susanne läser igenom föregående mötesanteckningar – de finns nu på hemsidan under Föräldraforum.

4. Information från enheterna

Fritids: Fortsatt många barn. Meteoren har utifrån demokrati skapat gemensamma trivselregler med barnen, de pysslar, drama, måla till musik, besökt datasalen för att bekanta sig med datorer – inloggning mm. Ettorna har fått besöka Raketen med syftet att få bekanta sig med lokaler och personal då de flyttar ner dit till hösten. Vi jobbar hela tiden med sociala relationer. Raketen har också jobbat med sociala relationer, har varit på studiebesök. På fritids är mycket av aktiviteterna elevstyrt då vi utgår från elevernas önskemål.
Vi har även i år haft våffelkiosk på våffeldagen. På världsbokdagen läste vi om Gustav Vasa, vi har även haft högläsning på ”mellis”. Vi jobbar även mycket med språkbruket och attityder. Mycket förkylningar både bland barn och personal.

F-3 F-kl. jobbar med värdegrunden, Filuren är på rundresa bland eleverna, de tränar även på en musikal.

År 1 alla kan läsa

År 2 de har blivit duktiga författare och skriver innehållsrika berättelser

År 3 I sluttampen av NP, duktiga konstnärer med utställning i hallen. Gemensamt har vi varit på en samisk teater och haft en Åslia dag. Vi leker mycket ute. Inte så många konflikter.

4-6 År 4 har haft en tunnbrödsdag, fiolkurs

År 5 jobbar på med kemi har även haft en fiolkurs

År 6 har precis avslutat NP. Jobbar med världsdelarna, ska ut på en fågelskådardag, ska på en skolresa. Gemensamt har vi haft en Åslia dag, fiskeutflykt, varit på samisk teater, samt en teater med elever från Tärna.
Brev har gått hem till vårdnadshavarna om dåligt språkbruk, det har gett ganska gott resultat.

År 7 har bakat tunnbröd och besökt kyrkan med guidad tur och fick en guidad tur på hembygdsområdet, vi har fortfarande koll på att de äter lunch.

År 8 har besökt Malgomajskolan, nästa vecka ska de på PRAO,

År 9 NP är snart avklarat, många elever är trötta bland annat pga. NP så några elever har fått anpassade skoldagar för att orka med. Gemensamt har de varit på en Åsliadag.

5. Information från rektor

 • Rektor lyfter frågan om innehållet i Forum för samråd, hur detaljerad information behöver vi lyfta på Forum? Ska vi skapa en dagordning där vi får en mer verksamhetsnära koppling, med mer delaktighet runt vår skola? Hur ska en sådan mötesform kunna se ut? Det bör även ges tid till representanterna att återkoppla till övriga vårdnadshavare för återkoppling. Kan det skickas ut material i förväg till representanterna så att de kan få återkoppling av de andra vårdnadshavarna. Kan tiderna för mötena läggas upp i förväg på hemsidan? Vad kan behandlas på föräldramöten? Nya strukturer ska arbetas fram, vi börjar med detta till hösten och ska sedan utvärderas.
 • Mobilfri skola – Rektor påminner om detta, vi får hela tiden påminna eleverna.
 • Organisationen – Rektor jobbar på med detta inför hösten och hoppas att det skall vara klart så snart som möjligt
 • Språkbruk – det är som en röd tråd, 4-6 har agerat mot detta bl.a. genom ett utskick till vårdnadshavarna och detta har gett bra resultat, nu har det dock börjat att återkomma lite men det räcker oftast med en påminnelse. Även i F-3 och fritids är språkbruket dåligt – de ska tillsammans göra ett utskick till vårdnadshavarna. Även attityden måste förändras i alla klasser. Lina berättar att fritidsgården ska arbeta med dessa frågor på fritiden. Det borde gå att få till en bra samverkan mellan fritidsgården och skolan. Viktigt med närvarande vuxna som är goda förebilder även på fritiden. Våga se och säga STOPP.
 • Skolavslutningen blir torsdagen den 15/6. Eleverna går skolan som vanligt på dagen, sen är de lediga på fredag.
 • Matråd – Anki redogör för matrådet som hållits. Det var elevrådsrepresentanter från år 4-9 som fick träffa Linda i köket. Eleverna fick en bra prat/frågestund med Linda. En fråga var “Varför är det så mycket vegetariska rätter?” det svar Linda gav var – “Kött har en ganska stor klimatpåverkan och regeringen har bestämt att alla offentliga kök ska hålla nere köttkonsumtionen.”
 • SPSM-projektet – riktas främst mot F-3 men spiller över på de övriga stadierna, utgår från Läsa-skriva-räkna garantin, vi utgår från NPF-elever. Lokaler ses över, hur vi kan jobba mer “effektivt” med och i de lokaler vi har. Projektet avslutas denna termin.
 • Riktlinjer för allergi och astma – finns under fliken Elevhälsa på hemsidan.
 • Säkerhetstips vid magsjuka – tänk på restriktionerna då vi har elever på skolan med typ 1 diabetes och för dessa är magsjuka en allvarlig sjukdom.
 • SYV (Thomas Lilja) UF – Ung Företagsamhet – SYV har fått uppdraget.
 • Vi måste även kunna bygga de sociala relationerna efter pandemin.
 • Menssäkra toaletter – elever har goda argument, möjlighet finns redan i dag att hämta mensskydd. Rektor ska lyfta detta i OU nu i maj.
 • Agera tillsammans – avslutas nu i år 4. Inga pengar finns för fortsatt arbete men vi arbetar med att ta fram ett eget material. Vi tillsammans – arbetas med i F-3.
 • Fritidsgården ska jobba med ett liknande tema utifrån värdegrunden.

6. Frågor/synpunkter från föräldrarepresentanter

F-kl. – Fritids, information har utgått att det är frukost 7.15, men de tiderna hålls inte utan de kan ibland gå tidigare.

År 1 Inget idag

År 2 Inget idag

År 3 HLR information i skolan till eleverna, hur planeras det för detta? Det planeras för fullt, idrottslärarna ska få utbildning i detta.

År 4 Cykelregler i trafiken? År 1 har haft ”cykelvett” i klassen om vad lagen säger. Prata med era barn om cykelregler. Det kan även uppmärksammas på skolans hemsida. Viktigt att detta tas upp innan det händer en olycka!
Fritids planerar en cykeldag i juni tillsammans med polisen. Kan den utvecklas och vara under skoldagen så att alla elever kan vara med? Fritids tar med sig frågan.

År 5 Inget idag

År 6 Barnen kommer ofta hem och är hungriga, alternativen räcker ofta inte till.

Frågor kring enskilda ämnen kom upp.

År 7 Inget idag

År 8 Förväntansdokumentet – raster på högstadiet? Basketplanen är snart iordningställd, biljardbord ska komma, armbrytarbord finns i korridoren.

År 9 Inget idag.

7. Övriga frågor

 • Kuratorn berättar att hon börjar bli bekant med barnen och de vågar ta kontakt. Hon jobbar mycket förebyggande genom att finnas lite överallt i skolmiljön.
 • Rektorn hälsar – håll koll på mobilerna och de sociala medierna – vad gör era barn.
 • Boffa – är det något som pratas om? Det pratas bland eleverna om det som hände i Luleå. Det finns många olika saker som kan användas av elever och unga – vit snus, vejp, energidryck mm. Vem köper ut åt dem som inte har åldern inne?
 • Badhuset – håller öppet t.o.m. v.24
 • Fritidsgården håller öppet nästa torsdag.

8. Avslutning

Rektorn tackar och avslutar mötet.