2022-10-12

Forum för samråd enligt 4 kapitlet 12§ Skollagen.
Fredrika skola 2022-10-12 kl. 18:00.

Närvarande vid mötet var rektor Susanne Sjölund, lärare Katarina Henriksson, 
SYV Thomas Lilja samt föräldrarepresentant Katarina Bauer.

 1. Susanne hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
 2. Katarina H väljs till sekreterare för mötet.
 3. Susanne läser minnesanteckningarna från förra mötet.
 4. Katarina informerar om nuläget i skolan. Läsprojektet Väck Boken har gett mycket
  uppmärksamhet till Fredrika skola och gör så fortfarande. Katarina och Josefin
  fortsätter sitt samarbete med läsfrämjande och ska träffas via länk med sina respektive
  elever nu på måndag för att utbyta boktips. Besök på simhallen i Åsele har bokats in
  och simundervisningen börjar fredagen efter läslovet. Katarina och Ingela planerar ett
  mindre Halloweenfika för eleverna torsdagen före lovet. Elevgruppen fungerar bra.
 5. Thomas presenterar sig och berättar om sitt uppdrag som studie- och yrkesvägledare.
  Susanne informerar om elevhälsoteamet, vilken roll de har och vilka yrkesgrupper
  som ingår. Hon informerar även om kommunens HLT – hälsa, lärande och trygghet,
  som är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, förskola/skola och socialtjänst, 
  samt om projektet En kommun fri från våld, som innebär ett samordnat och
  systematiskt våldspreventivt arbete med barn och unga inom skola och lokalsamhälle.
  Vidare berättar Susanne att från och med den 1/8-22 har skolan större befogenheter att
  ta till vad gäller en mobilfri skola, eftersom skollagen har skärpts.
  Slutligen läser hon ur Lgr22, ifrån vilken Förväntansdokumentet utgår, om skolans
  grundläggande värden och om vad som gäller i fråga om samarbete mellan
  vårdnadshavare och skola.
 6. Katarina B påminner om att det finns föräldrahjälp att få vid utflykter och säger
  att från föräldrahåll är man nöjda med skolan. Det känns tryggt att skicka barnen till skolan och de är glada att Fredrika skola får finnas kvar.
 7. Susanne förklarar mötet avslutat.

/ Katarina Henriksson