Forum för samråd Fredrika

Kallelse till Forum för samråd
enligt 4 kapitlet 12§ Skollagen där representanter för föräldrar, personal och rektor träffas.

TID: 2024-05-14 klockan 18.00
PLATS: Fredrika skola

DAGORDNING FORUM FÖR SAMVERKAN

  1. Mötets öppnande.
  2. Val av sekreterare.
  3. Föregående minnesanteckningar
  4. Information från enheterna
  5. Information från rektor.
  6. Frågor/synpunkter från föräldrarepresentanterna.
  7. Avslutning

Välkomna
Susanne Sjölund
Rektor F-9 och Elevhälsochef

Forum för samråd Åsele

Föräldrarepresentanterna kallas till

FORUM FÖR SAMRÅD

När: 7 maj 2024, Kl 18.00 – 19.30
Plats: På hemkunskapen, Åsele Centralskola

Vi kommer bl.a att prata om

  • Quiculum
  • Skolavslutningen

Kontakta er klassrepresentant om det är någon fråga ni vill lyfta på forumet.

Doftproblematik

Vi har under en längre tid haft problem med att elever använder sig av parfym eller deodorant i sprayform. Det doftar väldigt mycket och vi har elever som är allergiska och har astma och det kan uppstå allvarliga komplikationer. Vi har pratat med eleverna om att vi måste få ett slut med dofterna samt gått igenom ”Riktlinjer för allergi och astma för skolor i Åsele kommun”.

Nu måste andra åtgärder vidtas eftersom vi inte kommit tillrätta med doftproblematiken.

Jag vill att ni som vårdnadshavare tar detta på största allvar och pratar med era barn så att vi gemensamt hjälps åt med att få stopp på detta. Se gärna över vad era barn använder för produkter innan de går till skolan eller tar med sig för produkter till skolan.

Läs igenom riktlinjerna nedan
Riktlinjer för allergi och astma för skolor i Åsele kommun

De åtgärder som kommer att vidtas om doftproblematiken kvarstår är:
Du som vårdnadshavarna kommer att få hämta ditt barn från skolan om ditt barn doftar parfym eller dylikt. Innan hemgång ska ett samtal ske med Rektor/Elevhälsochef alt. annan ledningspersonal eller skolsköterska, då detta är allvarligt och kan åsamka allvarliga komplikationer.

Åtgärderna införs i skarpt läge fr.o.m. torsdag 14 mars.

För kännedom:
Eleverna i åk 4-9 har fått information av klasslärare om vad som gäller och vilka och åtgärder som kommer att vidtas under början av vecka 11.

Med hopp om gott samarbete!

Susanne Sjölund
Rektor grundskola
Elevhälsochef

Gruppträffar om föräldraskap

Sanna-Lisa Streuka och Johan Karlemo jobbar i ett projekt inom Södra Lapplandspastorat ”Barn och ungas psykiska hälsa” åren 2023-2025. De har under hösten haft en föräldrautbildning i Dorotea, med gott resultat och kommer under april samt maj månader att erbjuda vårdnadshavare i Åsele samma utbildning. 

ABC-föräldrautbildning är en forskningsbaserad utbildning framtagen av Karolinska institutet, som under flera år erbjudits till vårdnadshavare i hela Sverige genom utbildade gruppledare.

Utbildningen är ett bra föräldraverktyg och ger föräldrarna metoder att jobba utifrån i hemmet.